کربوکسی تراپی عمل تزریق گاز دی اکسید کربن به زیر پوست است.در کربوکسی تراپی گاز دی اکسید کربن با…