پاکسازی یک واژه ی عمومی برای توصیف ترکیبی از روش های مراقبت از پوست است که سه هدف…