با توجه به شرایط زندگی،آلودگی،رنگ،استفاده از سشوار و اتوی مو آسیب دیدن موها…